Skip to content

Power Tools & Garden > Power Tools Chargers Charger Bosch GSR 14.4 V, 13614, 13614-2G, 13618, 13618-2G, 15614, 156

Charger Bosch GSR 14.4 V, 13614, 13614-2G, 13618, 13618-2G, 15614, 156

€61.00 (VAT incl.)
  • Dispatched within 2 to 4 days
  

  • Brand: Indigo Bird
  • Reference: B188317

Quantity:   
  Add to basket

Details of Charger Bosch GSR 14.4 V, 13614, 13614-2G, 13618, 13618-2G, 15614, 156

Replacement Charger / NOT Original
Charger Bosch GSR 14.4 V, 13614, 13614-2G, 13618, 13618-2G, 15614, 15618, 1644, 1644-24, 1644B-24, 1644K, 1644K-24, 1646K, 1659K, 1659RK, 1661, 1661K, 1662, 1662B, 1662K, 1662K-24, 1688K-24, 22612, 22614, 22618, 23609, 23612, 23614, 23618, 32609, 32609-RT, 32612, 32614, 32614-2G, 32618, 32618-2G, 32618-RT, 3360, 3360K, 33614, 33614-2G, 33618, 33618-2G, 3453, 3453-01, 3454, 3454-01, 3454SB, 3455, 3455-01, 34614, 35614, 35618, 3660CK, 3660K, 3860CK, 3860CRK, 3860K, 3860RK, 3870, 3870-04, 3918, 3918B, 4 VE, 52314, 52318, 52318B, 53514, 53518, 53518B, AHS 41, ART 26, BH984, BPT1041, Exact 12, Exact 700, Exact 8, GDR 12VN, GDR 14.4 V, GDR 18 V, GDR 9.6 V, GDS 14.4 V, GDS 18 V, GDS 18 V-HT, GHO 14.4 V, GHO 14.4VH, GHO 18 V, GKS 18 V, GLI 12 V, GLI 12V (Flash light), GLI 14.4V, GLI 18 V, GSA 18 VE, GSB 12 VE-2, GSB 14.4 VE-2, GSB 14.4VE-2B, GSB 18 VE-2, GSB 18 VE-2 Turbo, GSR 12 VE-2, GSR 12-1, GSR 12-2, GSR 14.4 VE-2, GSR 14.4 VPE-2, GSR 14.4V-2B, GSR 18 V, GSR 18 VE-2, GSR 9.6 (New Version), GST 14.4 V, GST 14.4V, GST 14.4VH, GST 18 V, GWS 14.4 V, GWS 14.4V/3B, GWS 14.4VH, PAG 14.4V, PDR 14.4V/N, PKS 14.4V, PSB 12 VE-2, PSB 14, PSB 14.4V, PSB 18 V, PSB 18 VE 2, PSB 18 VE-2, PSR 12, PSR 1200, PSR 1200/B, PSR 12VE, PSR 12VE-2, PSR 14.4, PSR 14.4/N, PSR 14.4-2, PSR 14.4VE, PSR 14.4VE-2(/B), PSR 1440, PSR 1440/B, PSR 18, PSR 18 VE-2, PSR 9.6 VE-2, PSR 960, PSR1440, PSR1440/B, PST 14.4V
Bosch: 2 607 001 380, 2 607 335 264, 2 607 335 249, 2 607 335 260, 2 607 335 261, 2 607 335 262, 2 607 335 265, 2 607 335 266, 2 607 335 271, 2 607 335 272, 2 607 335 273, 2 607 335 274, 2 607 335 275, 2 607 335 276, 2 607 335 277, 2 607 335 278, 2 607 335 373, 2 607 335 374, 2 607 335 375, 2 607 335 395, 2 607 335 414, 2 607 335 415, 2 607 335 416, 2 607 335 429, 2 607 335 430, 2 607 335 432, 2 607 335 442, 2 607 335 453, 2 607 335 454, 2 607 335 455, 2 607 335 461, 2 607 335 463, 2 607 335 465, 2 607 335 469, 2 607 335 471, 2 607 335 487, 2 607 335 524, 2 607 335 526, 2 607 335 528, 2 607 335 531, 2 607 335 533, 2 607 335 534, 2 607 335 535, 2 607 335 536, 2 607 335 539, 2 607 335 541, 2 607 335 542, 2 607 335 555, 2 607 335 676, 2 607 335 678, 2 607 335 680, 2 607 335 684, 2 607 335 685, 2 607 335 686, 2 607 335 692, 2 607 335 694, 2 607 335 697, 2 607 335 707, 2 607 335 709, 2 607 335 711, 2 607 335 741, 2 609 200 306, 2 610 909 020, 2607 335 540, 2607 335 674, 2607 335 682, BAT025, BAT026, BAT038, BAT040, BAT041, BAT043, BAT045, BAT046, BAT048, BAT049, BAT100, BAT119, BAT120, BAT139, BAT140, BAT159, BAT160, BAT180, BAT181, BAT189
IN: 100 - 240V - OUT: 7,2 - 18V